Om

Föreningens syfte är  1. Att verka för att det industrihistoriska kulturarvet uppmärksammas, bevaras och tillgängliggörs.
  2. Att förmedla kunskap om och öka intresset för det industrihistoriska kulturarvet.
  3. Att vara ett nätverk för kunskaps- och informationsutbyte för personer som arbetar med och/eller är intresserade av det industrihistoriska kulturarvet.


Med det industrihistoriska kulturarvet avses såväl materiellt kulturarv, i form av föremål, arkivhandlingar, byggnader och miljöer, som immateriellt kulturarv, i form av berättelser, minnen och färdigheter, med koppling till industriell verksamhet.


Våra målgrupper är politiker, myndigheter, företag, institutioner, ideella organisationer samt en intresserad allmänhet.


Här finns en strategiskt handlingsprogram som närmare beskriver föreningens syfte och mål (antaget 2013-11-05).


Föreningens stadgar finns här (antagna 1997-11-27 och reviderade 2016-03-17).
Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften 150 kronor för enskild person, 200 kr för familj, 300 kronor för ideella föreningar och 500 kronor för institutioner, myndigheter och företag.


Plusgiro: 126 25 70-3


Organisationsnummer: 802444-9616.


Kontakta gärna föreningen via e-post.


Eller via vanlig post:

Industrihistoria i Väst

c/o Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg

Box 19035

400 12 Göteborg


Här finns kontaktuppgifter till styrelse och valberedning (uppdaterad 2018-04-26)


Hösten 2018 sammanträder styrelsen i Göteborg den 24 september, den 5 november och den 3 december.

Copyright © All Rights Reserved