Artiklar, film och Litteratur

Copyright © All Rights Reserved

Artiklar, film och Litteratur

Förslag om nya magasin för Göteborgsmuseernas samlingar i Angered




Higab har gjort en förstudie om att bygga nya magasin för samlingarna inom Göteborgs kulturförvaltning. Det gäller de fyra kommunala museerna Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet Akvariet, som tillsammans förvaltar 1,2 miljoner objekt och över 2 miljoner fotografier och dokument.


Varvshistoriska samlingen på Göteborgs stadsmuseum

En varvsarbetares memoarer

”Men det behövdes folk i pannverkstaden och han tyckte jag kunde börja där så kunde jag flytta över till maskinverkstaden så snart det blev någon ledig plats där. Jag tyckte det lät bra och dagen efter började jag som pannplåtslagarehantlangare, den längsta titel jag någonsin haft.”


Så skriver Mats Demker i sin självbiografi, ”En varvsarbetares memoarer” Det är en läsvärd bok som speglar mycket av arbetsvillkor och arbetsmiljö under årtiondena efter andra världskriget.


Mats Demker, En varvsarbetares memoarer.

En berättelse om ett liv med Arbete, Glädje och

Sorg i 1900-talets Göteborg. Tryckt 2014.

De omkring 19 000 m2 nya magasinen lokaliseras till Holmedalen 4 i Gunnilse. Motivet för en ny magasinsbyggnad är enligt förstudien att museilagen från 2017 förpliktigar till att samlingarna är och förblir relevanta för det nutida och framtida samhället. Museilagens § 9 säger att ett museum ska bedriva aktiv samlingsförvaltning. Med det menas att museet ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ”ha hög kompetens inom sitt ämnesområde i den aktiva samlingsförvaltningen”, enligt förstudien.  Förslaget ska också ses mot bakgrund av att stadsrevisionen i sin granskning av kulturförvaltningen 2018 påpekade brister hos samlingarnas huvudman.


Den föreslagna magasinsbyggnaden i tre plan kommer vara öppen för bokade besök men saknar större publika lokaler för visningar eller sammankomster. I förstudien formuleras det så här:


"Inom kontorsdelen finns också ytor för registrering av föremål samt studierum som kan nyttjas även för externa forskare och besökare. Magasinen är inte öppna för vem som helst men förbokade besök kommer gå att ordna.”


Enligt ritningen finns ett studierum på 60 kvm och ett mötesrum på 35 kvm. Om det är möjligt att genomföra offentliga visningar av föremålen i själva magasinen där de förvaras framgår inte av förstudien.


Platsen där magasinen föreslås byggas har i dag dålig tillgång till allmänna kommunikationer, vilket också gör det svårare att bedriva en aktiv samlingsförvaltning. Närmaste busshållplats, Ekeredsvägen, Blå linje, ligger cirka 600 meter från magasinen.


I förarbetena till museilagen betonar lagstiftaren behovet av att bevara industrisamhällets kulturarv och att aktiv samlingsförvaltning i museilagens tolkning är en demokratisk fråga.


"Regeringen anser att ett offentligt kulturarvsarbete som tillvaratar det civila samhällets engagemang och kunskap är en förutsättning för att kulturarvet ska vara en angelägenhet för hela samhället” (Kulturarvspolitik 2016/17:116 s. 72).


Om beslut om byggnationen av nya magasin tas i september kan projektering påbörjas hösten 2021, byggstart våren 2022 och invigning hösten 2023. Därefter ska byggnaden inredas och flytten påbörjas under våren 2024. Hela flytten av de 1,2 miljoner föremålen beräknas ta cirka två år. Kostnaden för bygget är beräknat till 540 miljoner kronor, exklusive verksamhetens investeringar i form av lös inredning med mera.


Förstudien och förvaltningens tjänsteutlåtande med flera kommunala dokument i ärendet finns tillgängliga på Göteborg Stads hemsida.



 


Göteborgs stadsmuseums digitaliserade filmer

Motorsågen Raket

1954 lanserade Jonsereds Fabriker den lätta motorsågen Raket. En motorsåg som en man kunde hantera. Filmen är en reklamfilm för sågen. Den tillverkades huvudsakligen i Jonsereds fabrik i Brastad. 1955 tillverkade fabriken även den första röjsågen.

Motorsågen var viktig för mekaniseringen och effektiviseringen av skogsbruket. Fram till 1950-talet fälldes träd med handkraft.

1960- och 1970-talen var guldåldern för Jonsereds motorsågar med export till bland annat Nordamerika. Under 1970-talet ersatte skogsmaskinerna efterhand motorsågen.

1979 köptes Jonsereds AB av Elektrolux och tillverkningen av motorsågar är

idag en del av Husqvarna AB.

 

Läs mer om Jonsereds motorsågar av Magnus Brink.

 

 

Artiklar om industrisamhällets kulturarv:

 

Älven och fallet i Lilla EdetKenth Lärk

 

Översikt av etnologisk stadslivsforskning om GöteborgBjörn Ohlsson

 

 

Västsvensk litteratur om industrisamhällets kulturarv:

 

Författarregister över industrihistoriska artiklarIngegerd Särlvik

 

Projekt- och examensarbeten rörande industribebyggelseKent Åberg

 

Uppsatsregister i industrihistoria Ann Lindholm